Вітаємо Вас на сайті нашої книгозбірні!
Меню сайту
Наші партнери
/span>
Лічильник

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Правила користування бібліотеками, що входять до складу комунального закладу

«Публічна бібліотека» Ратнівської селищної ради

І. Загальні положення

1.1.  Правила  користування публічними бібліотеками, які входять до складу комунального закладу «Публічна бібліотека» Ратнівської селищної ради Волинської області (далі-Правила) розроблено на основі Законів України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про інформацію», «Типових правил користування бібліотеками в Україні», затверджених Наказом Міністерства культури № 340 від 19.04.2017 року, Статуту комунального закладу «Публічна бібліотека» Ратнівської селищної ради, затвердженого рішенням селищної ради та погоджено Управлінням гуманітарної політики.

1.2.     Ці Правила визначають основні засади обслуговування користувачів бібліотек комунального закладу «Публічна бібліотека».

II. Права користувачів

2.1. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території України, через абонемент (у тому числі міжбібліотечний), обслуговування в читальних залах, бібліотечних пунктах.

2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими ж правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

2.3. Особи, які тимчасово проживають в зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальними залами або одержати документи додому під грошову заставу.

2.4. Видача додому документів, що користуються підвищеним попитом, може здійснюватись під грошову заставу за дозволом керівника, який визначає перелік таких документів. За дітей грошову заставу вносять батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти. Розмір застави не повинен бути меншим вартості документа. Якщо одержані під заставу в бібліотеці документи не повертаються користувачем у зазначений термін і дії для повернення їх не мають результату, то грошова застава зараховується на спецрахунок бібліотеки й використовується на придбання чи оправу бібліотечних документів;

2.5. У разі відсутності у бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньо-системний книгообмін.

 

2.6.  Користувач бібліотеки має право:

– вільно відвідувати бібліотеки, що входять до комунального закладу «Публічна бібліотека» Ратнівської селищної ради відповідно до режиму її роботи;

– одержувати в бібліотеці повну інформацію про склад її фондів через систему каталогів (алфавітних та систематичних) та інші форми бібліотечного обслуговування;

– одержувати у тимчасове користування документи у кількості до 5 (п’яти) одиниць терміном до 14 (чотирнадцяти) днів;

– повторно продовжити термін користування бібліотечними виданнями. Продовження терміну користування новими журналами та книгами підвищеного попиту не допускається;

–  виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі;

- рідкісні та цінні документи, довідкові та періодичні видання поточного року, а також видання, одержані по МБА, видаються для користувачів тільки в читальному залі.

– повертати бібліотечні видання в будь-яку бібліотеку, яка входить до складу КЗ «Публічна бібліотека»;

– одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (МБА) та внутрішньосистемний обмін (ВСО) з інших бібліотек у встановленому порядку;

–користуватися бібліографічним довідково-інформаційним обслуговуванням;

-доступ до електронних баз бібліотеки та Інтернету;

– користуватися іншими видами послуг, перелік яких визначено Статутом КЗ «Публічна бібліотека», Положенням  кожної бібліотеки-філії, яка входить до складу КЗ «Публічна бібліотека»;

– брати участь у будь-яких заходах, які проводять бібліотеки-філії КЗ «Публічна бібліотека»;

– брати участь у громадському управлінні бібліотекою, матеріально підтримувати бібліотечні програми і різноманітні творчі ініціативи бібліотеки.

2.7. Користувачам забороняється:

- Виносити з бібліотеки видання без дозволу бібліотекаря.

- Робити помітки, підкреслювати текст, загинати та виривати сторінки документів, отриманих для опрацювання.

- Виймати картки з каталогів та картотек.

- Користувачі у бібліотеці мають дотримуватись тиші.

- Користуватися мобільними телефонами в читальному залі бібліотеки.

- Особи в нетверезому стані та неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються.

- Палити у бібліотеці не дозволяється.

III. Відповідальність користувачів

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред'являють паспорт або документ, що його замінює, знайомляться з “Правилами користування бібліотекою”, підписують зобов'язання їх виконувати та надають  необхідну інформацію для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляра.

        У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

3.2. Діти до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документів, що пред'являють їх батьки, або особи, під опікою яких вони знаходяться.

3.3. За кожний документ, одержаний на абонементі, користувач розписується в читацькому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря. Користувачі-діти ставлять підпис у формулярі починаючи з п’ятого класу.

3.4.  Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати збитки реальної вартості документа, яку визначає комісія по роботі з фондом. У разі пошкодження або втрати документа, одержаного через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін, користувач за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним документом (чи копією) або внести кратне грошове відшкодування вартості документа. Розмір відшкодування визначається бібліотекою в залежності від цінності видання.

3.5   За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки.

3.6. Під час одержання замовлених документів користувач повинен перевірити стан наданих йому матеріалів і повідомити про наявні пошкодження.

3.7.  Користувачі, які заподіяли збитки майну бібліотеки, несуть матеріальну, іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

3.8. Користувач, який порушує Правила, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення Правил можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

IV.  Обов’язки та права бібліотеки

4.1. Бібліотека зобов'язана:

– забезпечувати реалізацію прав користувачів, встановлених Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", обслуговувати користувачів згідно із Статутом КЗ «Публічна бібліотека» Ратнівської селищної ради та Положенням про бібліотеки-філії;

– інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й платні, перелік яких затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 р. № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності», внесеними змінами до постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011р № 1271 (постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017р № 493);

 – надавати користувачеві доступ до всієї інформації, яку має у своїх фондах;

– дотримуватись конфіденційності щодо відомостей про користувачів, їх запитів, інших відомостей, за винятком тих випадків, коли ці відомості використовуються у наукових цілях чи організації бібліотечного обслуговування. Доступ до формулярів користувачів мають тільки адміністрація та співробітники бібліотеки, а також безпосередньо власник формуляру;

– створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

– дбати про культуру обслуговування користувачів;

– формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

– задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об'єднань, клубів за інтересами;

– систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

– враховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів.

4.2. Права бібліотеки:

– самостійно визначати зміст та форми своєї діяльності згідно мети та завдань, що визначені у Статуті КЗ «Публічна бібліотека» Ратнівської селищної ради та Положенні про бібліотеки-філії;

– визначати види та розмір компенсації збитку, що нанесений користувачами бібліотеці;

– здійснювати розширення номенклатурних додаткових платних послуг (згідно Статуту);

– самостійно визначати джерела комплектування своїх фондів;

– встановлювати термін видачі документів додому.

4.2.1. У разі порушення терміну користування документами бібліотека нагадує користувачеві письмово або по телефону про закінчення терміну користування. При невиконанні користувачем вимоги про повернення документа бібліотека залишає за собою право накласти на боржника штраф в розмірі затвердженому у калькуляції КЗ «Публічна бібліотека» Ратнівської селищної ради з розрахунку – за одне видання за кожний прострочений день. До цієї суми додається вартість поштових марок та листівок-нагадувань, що були надіслані користувачу-боржнику. Сплата штрафу оформлюється документом встановленого зразка з обов'язковим зазначенням суми та підписом користувача. Гроші, що отримуються від користувача, здаються до банківської установи та надходять на рахунок КЗ «Публічна бібліотека» Ратнівської селищної ради.

...
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Серпень 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архів записів
...